< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=220129893951863&ev=PageView&noscript=1" />
Algemeen
  /  Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING YEHWANG 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.


 

Algemeen

Yehwang Product Imports International B.V. (hierna te noemen: “Yehwang”), gevestigd te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Toepassingsverklaring

Deze privacyverklaring is onderdeel van onderstaande website van Yehwang: https://www.yehwang.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yehwang verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, er sprake is van de aan- of verkoop van goederen danwel dat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • - voor- en achternaam;

 • - adresgegevens;

 • - telefoonnummer;

 • - e-mailadres;

 • - overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

 • - bankrekeningnummer.

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via helpdesk@yehwang.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yehwang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 

 

 • - het afhandelen van uw betaling;

 • - verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

 • - u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren danwel een aan- of verkoop van goederen af te kunnen handelen;

 • - u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • - om goederen en diensten bij u af te leveren.


 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Yehwang bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


 

Delen van persoonsgegevens met derden

Yehwang verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yehwang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yehwang gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yehwang en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar helpdesk@yehwang.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yehwang wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yehwang neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via helpdesk@yehwang.com.

 

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of wij aan het privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

 

Yehwang Product Imports International B.V.

Galvanistraat 90

6716 AE EDE

+31(0) 318 668 171

helpdesk@yehwang.com